Students Achievements

List of University Topper:

Sr.No. Student Name Academic Year Rank Class
1. Jadhav Abhijit Jayawant 2011-12 2 BE
2. Kale Dinesh Ganesh 2011-12 5 BE
3. Yadav Swagat Ravindra 2011-12 8 BE
4. Deshpande Chinmay Vivek 2012-13 2 BE
5. Vanari Ameya Arjun 2012-13 3 BE
6. Gawali Sagar Bhausaheb 2012-13 6 BE
7. Pawar Amol Rohidas 2012-13 8 BE
8. Dhondwad Dipti Dilip 2012-13 9 BE
9. Shubhangi Pichare 2013-14 6 SE
10. Abhishek Sawant 2013-14 8 SE
11. Deshpande Chinmay Vivek 2014-15 1 ME
12. Deshpande Chaitanya Vivek 2014-15 4 ME
13. Bhangare Ayharva Anirudhha 2018-19 1 SE

BE Electrical Toppers Div A [Academic Year 18-19] BE Electrical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 Lohar Shital Shivaji 8.91 1 Kawale Ganesh Narayan 8.85
2 Patil Jayesh Chandrakant 8.90 2 Wavare Abaso Chhatrabhuj 8.21
3 Yadav Vivek Mahadev 8.62 3 Pawade Rahul Ramesh 8.02
List of toppers S.E.(AY 2017-18) List of toppers T.E.(AY 2017-18)
Sr. No. Name of the Student Grade Sr. No. Name of the Student Grade
1 Sonwalkar Shambhuraj M 9.08  1 Kawale Ganesh N 8.89
2 Memane Vedanti Shivaji 8.72  2 Patil Jayesh C  8.85
3 Devanpally Vinaykumar L 8.70  3 Lohar Shital Shivaji  8.76
4 Taware Prajakta Digambar 8.60  4 Yadav Vivek Mahadev  8.74
5 Gaikwad Susmita Sunil 8.54  5 Katta Kapil Kisan  8.63
List of toppers B.E.(AY 2017-18)
Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 Shaikh Shadab Ansar 79.27
2 Khade Sharad Sampat 79.00
3 Tambe Sarvesh Sanjay 78.40
4 Ekal Roshan Krishnat 78.20
5 Jain Shubham P 78.07
List of toppers S.E.(AY 2016-17) List of toppers T.E.(AY 2016-17)
Sr. No. Name of the Student Grade Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 Lohar Shital Shivaji 8.76  1 Shaikh Shadab Ansar 75.00
2 Yadav Vivek Mahadev 8.68  2 Jain Shubham Parasmalji  74.00
3 Katta Kapil Kisan 8.68  3 Ghadage Prashant C  72.00
4 Patil Jayesh Chandrakant 8.62  4 Khade Sharad Sampat  71.00
5 Kawale Ganesh N 8.62  5 Shahapurkar Bhakti  71.00
List of toppers B.E.(AY 2016-17)
Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 Kadam Shubham Ramkrishna 82.00
2 Pendhari Noushad Saradar 81.00
3 Shivarkar Sagar Shivaji 81.00
4 Yadav Prashant Rajendra 80.00
5 Beldare Poonam Ishwar 79.00
+ Academic Year 18-19
BE Electrical Toppers Div A [Academic Year 18-19] BE Electrical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 Lohar Shital Shivaji 8.91 1 Kawale Ganesh Narayan 8.85
2 Patil Jayesh Chandrakant 8.90 2 Wavare Abaso Chhatrabhuj 8.21
3 Yadav Vivek Mahadev 8.62 3 Pawade Rahul Ramesh 8.02
+ Academic Year 17-18
List of toppers S.E.(AY 2017-18) List of toppers T.E.(AY 2017-18)
Sr. No. Name of the Student Grade Sr. No. Name of the Student Grade
1 Sonwalkar Shambhuraj M 9.08  1 Kawale Ganesh N 8.89
2 Memane Vedanti Shivaji 8.72  2 Patil Jayesh C  8.85
3 Devanpally Vinaykumar L 8.70  3 Lohar Shital Shivaji  8.76
4 Taware Prajakta Digambar 8.60  4 Yadav Vivek Mahadev  8.74
5 Gaikwad Susmita Sunil 8.54  5 Katta Kapil Kisan  8.63
List of toppers B.E.(AY 2017-18)
Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 Shaikh Shadab Ansar 79.27
2 Khade Sharad Sampat 79.00
3 Tambe Sarvesh Sanjay 78.40
4 Ekal Roshan Krishnat 78.20
5 Jain Shubham P 78.07
+ Academic Year 16-17
List of toppers S.E.(AY 2016-17) List of toppers T.E.(AY 2016-17)
Sr. No. Name of the Student Grade Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 Lohar Shital Shivaji 8.76  1 Shaikh Shadab Ansar 75.00
2 Yadav Vivek Mahadev 8.68  2 Jain Shubham Parasmalji  74.00
3 Katta Kapil Kisan 8.68  3 Ghadage Prashant C  72.00
4 Patil Jayesh Chandrakant 8.62  4 Khade Sharad Sampat  71.00
5 Kawale Ganesh N 8.62  5 Shahapurkar Bhakti  71.00
List of toppers B.E.(AY 2016-17)
Sr. No. Name of the Student Marks (%)
1 Kadam Shubham Ramkrishna 82.00
2 Pendhari Noushad Saradar 81.00
3 Shivarkar Sagar Shivaji 81.00
4 Yadav Prashant Rajendra 80.00
5 Beldare Poonam Ishwar 79.00
TE Electrical Toppers Div A [Academic Year 18-19] TE Electrical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 Gaikwad Susmita Sunil 9.07 1 Bonde Priyanka Arun 9.11
2 Kamble Vishal Jagannath 9.07 2 Borkar Snehal Bhanudas 8.76
3 Pendkar Ashutosh L 9.02 3 Chavan Ketan Balasaheb 8.39
      4 Suryawanshi Shital M 8.39
SE Electrical Toppers Div A [Academic Year 18-19] SE Electrical Toppers Div B [Academic Year 18-19]
Rank Name of student SGPA Rank Name of student SGPA
1 Bhangre Atharva A 9.56 1 Parab Pranav Upkar 8
2 Shinde Mayur Manohar 8.88 2 Patil Vishranti Shivajirao 7.04
3 Koregave Sudarshan B 8.42 3 Gavali Mukesh Dilip 6.94