Students Achievements

Academic Achievements:

BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18]BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Gaikwad Tejas76.671Shubham Mulik80.67
2Gade Ganesh75.332Rohan Makwan79.2
3Huddar Amey75.23Shyam Madhani78.93
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18]BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Tushar Raut72.41MAYURESH KUMBHAR72.53
2M. Kalambkar Faisal71.332PRAVIN ASHOK CHAAVAN72.13
3Patil Kailas70.933RAJESH KANHERKAR71.6
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentage
1ABHIJIT MOHITE75.2
2SANTOSH SAMBHAJI WAGHMARE73.87
3ATUL YADAV73.33
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18]TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Ghayal Yash9.431Jadhav Akash9.04
2Gaikwad Bharat8.572Mote Suryakant8.78
3Guave Dipak8.173Lakhpati Keshav8.57
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18]TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Warghade Siddhesh9.91Vaibhav S.Avhad8.04
2Phule Rahul8.222Shubham S.Avasare8
3Shaikh Mohsin8.133Vinay S.Kadam7.78
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentage
1Shubham R. Paymode8.3
2Rahul D.Bhise8.26
3Rahul V. Paul8.22
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18]SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Joshi Vaibhav9.481PANKAJ DADIBUDE Chorage Tejashri8.16
2Chordia Akshay9.322Mulla Abdulrazak7.84
3Kadam Gajanan9.043Jarande Ketan7.52
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18]SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Chaudhary Ramesh8.961Krishna Govind Desai6.82
2Aman Shimpi8.162Kunal Thorave6.64
3Rajkumar Patil8.083Rahul Sanjay Dalwale6.58
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentage
1Pratik Khadse7.72
2UBED AFSAR PATHAN7.36
3
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17]BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Chavan Karishma78.731Patil Chirag76.53
2Belsare Shreyas74.672Makone Vrushabh76.26
3Deshmuukh Shrikrishna74.23Kharje Sachin75.73
      
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17]BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Prashant Warule78.471Deokar Rohan71.6
2Yadav Suryakant75.472Pranay Kale71.33
3Shinde Digvijay75.23Dnyaneshwar Masurkar70.87
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentage
1Aditya Shipte77.6
2Ajinkya Gore77.4
3Digambar Patil76
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17]TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Gaikwad Tejas781Aniket Kumbhar78.8
2Gade Ganesh75.732Pranav Mohite78.13
3Adep Amol70.43Shubham Nimblakar77.07
      
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17]TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Siddhartha Thigale70.531Dahale Vaibhav71.87
2Dhanaji Waghmode66.932Choudhari Vinod69.13
3Parth Shilimkar65.073Kumbhar Mayuresh68.8
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]   
   
RankName of studentPercentage   
1Waghmare Santosh74.6   
2Yadav Atul71.6   
3Mohite Abhijeet69.07   
      
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17]SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Ghayal Yash8.161Lakhpati Keshav8.3
2Desai Mayur7.922Laddha Sameer8.22
3Kudale Priyanka7.93Jadhav Akash8.16
      
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17]SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Shaikh Mohsin8.61Chaudhari Chetan8.02
2Warghade Siddhesh8.242Jadhav Suraj7.72
3Shimpi Abhishek8.123Onkar Chpalgaonkar7.56
      
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]   
   
RankName of studentPercentage   
1Patil Vishal8.16   
2Bhise Rahul7.58   
3Jadhav Sanket7.48   
+ Academic Year 17-18
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18]BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Gaikwad Tejas76.671Shubham Mulik80.67
2Gade Ganesh75.332Rohan Makwan79.2
3Huddar Amey75.23Shyam Madhani78.93
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18]BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Tushar Raut72.41MAYURESH KUMBHAR72.53
2M. Kalambkar Faisal71.332PRAVIN ASHOK CHAAVAN72.13
3Patil Kailas70.933RAJESH KANHERKAR71.6
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentage
1ABHIJIT MOHITE75.2
2SANTOSH SAMBHAJI WAGHMARE73.87
3ATUL YADAV73.33
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18]TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Ghayal Yash9.431Jadhav Akash9.04
2Gaikwad Bharat8.572Mote Suryakant8.78
3Guave Dipak8.173Lakhpati Keshav8.57
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18]TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Warghade Siddhesh9.91Vaibhav S.Avhad8.04
2Phule Rahul8.222Shubham S.Avasare8
3Shaikh Mohsin8.133Vinay S.Kadam7.78
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentage
1Shubham R. Paymode8.3
2Rahul D.Bhise8.26
3Rahul V. Paul8.22
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 17-18]SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Joshi Vaibhav9.481PANKAJ DADIBUDE Chorage Tejashri8.16
2Chordia Akshay9.322Mulla Abdulrazak7.84
3Kadam Gajanan9.043Jarande Ketan7.52
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 17-18]SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Chaudhary Ramesh8.961Krishna Govind Desai6.82
2Aman Shimpi8.162Kunal Thorave6.64
3Rajkumar Patil8.083Rahul Sanjay Dalwale6.58
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 17-18]
RankName of studentPercentage
1Pratik Khadse7.72
2UBED AFSAR PATHAN7.36
3
+ Academic Year 16-17
BE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17]BE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Chavan Karishma78.731Patil Chirag76.53
2Belsare Shreyas74.672Makone Vrushabh76.26
3Deshmuukh Shrikrishna74.23Kharje Sachin75.73
      
BE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17]BE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Prashant Warule78.471Deokar Rohan71.6
2Yadav Suryakant75.472Pranay Kale71.33
3Shinde Digvijay75.23Dnyaneshwar Masurkar70.87
BE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentage
1Aditya Shipte77.6
2Ajinkya Gore77.4
3Digambar Patil76
TE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17]TE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Gaikwad Tejas781Aniket Kumbhar78.8
2Gade Ganesh75.732Pranav Mohite78.13
3Adep Amol70.43Shubham Nimblakar77.07
      
TE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17]TE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Siddhartha Thigale70.531Dahale Vaibhav71.87
2Dhanaji Waghmode66.932Choudhari Vinod69.13
3Parth Shilimkar65.073Kumbhar Mayuresh68.8
TE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]   
   
RankName of studentPercentage   
1Waghmare Santosh74.6   
2Yadav Atul71.6   
3Mohite Abhijeet69.07   
      
SE Mechanical Toppers Div A [Academic Year 16-17]SE Mechanical Toppers Div B [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Ghayal Yash8.161Lakhpati Keshav8.3
2Desai Mayur7.922Laddha Sameer8.22
3Kudale Priyanka7.93Jadhav Akash8.16
      
SE Mechanical Toppers Div C [Academic Year 16-17]SE Mechanical Toppers Div D [Academic Year 16-17] 
 
RankName of studentPercentageRankName of studentPercentage
1Shaikh Mohsin8.61Chaudhari Chetan8.02
2Warghade Siddhesh8.242Jadhav Suraj7.72
3Shimpi Abhishek8.123Onkar Chpalgaonkar7.56
      
SE Mechanical Toppers Div E [Academic Year 16-17]   
   
RankName of studentPercentage   
1Patil Vishal8.16   
2Bhise Rahul7.58   
3Jadhav Sanket7.48