Students Achievements

Academic Achievements

Rank Name of Student Roll No. SGPA Branch
1 RANGANI JISHNU MANSUKH 1331 9.64 Computer Engineering
2 CHORDIA AKSHAY RAJENDRA 1421 9.14 Mechanical Engineering
3 JOSHI VAIBHAV LAXMIKANT 1326 9.1 Mechanical Engineering
4 KOOT SAKAR KUMAR 1129 8.7 Computer Engineering
5 KADAM GAJANAN ARUN 1232 8.68 Mechanical Engineering

Rank

Name of Student

Branch

SEM II Roll No.

SGPA

1

KULKARNI YASH PRASHANT

COMP

1111

9.12

2

JOSHI MIHIR BHASKAR

MECH

1319

8.88

3

CHAVAN DIPALI VILAS

COMP

1102

8.72

4

MORE ONKAR SHRIHARI

MECH

1215

8.68

5

SHUBHAM SHUKLA

Civil

1341

8.62

5

KESHAV SANJAY LAKHAPATI

MECH

1318

8.62

5

CHIKANE AMITA DHANANJAY

ETC

1118

8.62

Rank Name of Student Branch  Roll No. Total Marks Percentage
1 BHOSALE SHUBHAM AJAY MECH 1719 1012 72.29
2 SHAIKH SHADAB ANSAR ELECTRICAL 1247 1007 71.93
3 RAUT TUSHAR SHIVAJI MECH 1339 989 70.64
4 KULKARNI GRISHMA SUNIL COMP II 1504 987 70.5
5 MAHAJAN ONKAR ASHOK COMP 1735 960 68.57
Rank Name of Students Branch Roll No. Total Marks %
1 DHAVALE ASHISH DILIP Mech 1143 1074 76.71
2 GURAV SHRIRAM SHIVAJEE Mech S.S. 1611 1038 74.14
3 PATIL CHIRAG RANCHHOD Mech 1334 1037 74.07
4 KADAM NIKHIL LAXMAN Mech 1631 1030 73.57
5 WAGHMODE PRACHI SADASHIV Comp 1451 1028 73.43
6 KHOPADE VAIBHAV RAMDAS Mech S.S. 1657 1008 72
Rank Name of Students Branch Roll No. Total Marks %
1 SHINDE SANKET ADHIKRAO Mech 1825 1020 72.85
2 JADHAV PRAVIN ASHOK Mech II 1215 1007 71.92
3 PUVVULA SHWETA RAMESH ETC 1747 1003 71.64
3 UDAYAR JENNIFER SELVARAJ ETC 1850 1003 71.64
4 SURVE SUNNY BHAGAVAN Mech 1838 993 70.92
5 JOSHI LALIT GOVIND Mech 1225 987 70.5
+ FE TOPPER A.Y.2016-2017
Rank Name of Student Roll No. SGPA Branch
1 RANGANI JISHNU MANSUKH 1331 9.64 Computer Engineering
2 CHORDIA AKSHAY RAJENDRA 1421 9.14 Mechanical Engineering
3 JOSHI VAIBHAV LAXMIKANT 1326 9.1 Mechanical Engineering
4 KOOT SAKAR KUMAR 1129 8.7 Computer Engineering
5 KADAM GAJANAN ARUN 1232 8.68 Mechanical Engineering
+ FE TOPPER A.Y.2015-2016

Rank

Name of Student

Branch

SEM II Roll No.

SGPA

1

KULKARNI YASH PRASHANT

COMP

1111

9.12

2

JOSHI MIHIR BHASKAR

MECH

1319

8.88

3

CHAVAN DIPALI VILAS

COMP

1102

8.72

4

MORE ONKAR SHRIHARI

MECH

1215

8.68

5

SHUBHAM SHUKLA

Civil

1341

8.62

5

KESHAV SANJAY LAKHAPATI

MECH

1318

8.62

5

CHIKANE AMITA DHANANJAY

ETC

1118

8.62

+ FE TOPPER A.Y.2014-2015
Rank Name of Student Branch  Roll No. Total Marks Percentage
1 BHOSALE SHUBHAM AJAY MECH 1719 1012 72.29
2 SHAIKH SHADAB ANSAR ELECTRICAL 1247 1007 71.93
3 RAUT TUSHAR SHIVAJI MECH 1339 989 70.64
4 KULKARNI GRISHMA SUNIL COMP II 1504 987 70.5
5 MAHAJAN ONKAR ASHOK COMP 1735 960 68.57
+ FE TOPPER A.Y.2013-2014
Rank Name of Students Branch Roll No. Total Marks %
1 DHAVALE ASHISH DILIP Mech 1143 1074 76.71
2 GURAV SHRIRAM SHIVAJEE Mech S.S. 1611 1038 74.14
3 PATIL CHIRAG RANCHHOD Mech 1334 1037 74.07
4 KADAM NIKHIL LAXMAN Mech 1631 1030 73.57
5 WAGHMODE PRACHI SADASHIV Comp 1451 1028 73.43
6 KHOPADE VAIBHAV RAMDAS Mech S.S. 1657 1008 72
+ FE TOPPER A.Y.2012-2013
Rank Name of Students Branch Roll No. Total Marks %
1 SHINDE SANKET ADHIKRAO Mech 1825 1020 72.85
2 JADHAV PRAVIN ASHOK Mech II 1215 1007 71.92
3 PUVVULA SHWETA RAMESH ETC 1747 1003 71.64
3 UDAYAR JENNIFER SELVARAJ ETC 1850 1003 71.64
4 SURVE SUNNY BHAGAVAN Mech 1838 993 70.92
5 JOSHI LALIT GOVIND Mech 1225 987 70.5

Model making:

Prepared & Presented model on “Crystallography” at Nagpur in 2011, secured Second Prize in Applied Science (Chemistry) section.

Participants:

Parag Joshi, Deepak Nivangune, Ganesh Jori & Sourabh Joshi.